Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN De Integratietafel

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van De Integratietafel en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen De Integratietafel en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door De Integratietafel, tenzij deze door De Integratietafel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3 De Integratietafel is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden De Integratietafel aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden De Integratietafel zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.4 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden De Integratietafel en/of de tussen De Integratietafel en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door De Integratietafel zijn vastgelegd.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden De Integratietafel worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

1.2.3 Apparatuur: Alle door De Integratietafel verstrekte zaken zoals schriftelijk overeengekomen. Apparatuur valt onder Derden Producten.

1.2.4 As Is: Levering in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde specificaties.

1.2.5 Coördinator: Een door een partij aangewezen contactpersoon. Coördinator fungeert als het hoofdzakelijke contactpunt tussen partijen en is als gedelegeerde bevoegd om basale beslissingen te nemen.

1.2.6 Derden Producten: Alle door De Integratietafel verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij De Integratietafel berusten.

1.2.7 Fouten: Het niet voldoen aan de door De Integratietafel schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, in geval van het ontwikkelen van Maatwerk, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties, dan wel het door de Apparatuur niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Derden. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

1.2.8 Gebruiker: Medewerkers van Opdrachtgever die gebruik maken van de Producten.

1.2.9 Helpdesk: Helpdesk omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke adviezen van De Integratietafel aan Gebruikers omtrent technische en functionele aspecten van het Systeem. Helpdesk omvat het melden van Incidenten door Gebruikers aan De Integratietafel.

1.2.10 Hersteltijd: De tijd, gemeten en vastgesteld door De Integratietafel, tussen de melding door de Opdrachtgever van een Incident en de melding van De Integratietafel aan de Opdrachtgever dat het Incident verholpen is.

1.2.11 Incident: Een melding van een afwijking van de verwachte werking van de het geboden product of dienst dat tot gevolg heeft dat een Gebruiker verminderd of geen gebruik kan maken van het Systeem.

1.2.12 Kantooruren: Normale Nederlandse werktijden van 9:00 tot 17:00 uur tijdens Werkdagen.

1.2.13 De Integratietafel: De Integratietafel en diens rechtsopvolgers dan wel een aan De Integratietafel verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden De Integratietafel van toepassing heeft verklaard.

1.2.14 De Integratietafel Producten: Alle door De Integratietafel verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij De Integratietafel berusten.

1.2.15 Maatwerk: Software ontwikkeld door De Integratietafel op basis van de eisen en/of wensen van Opdrachtgever. Maatwerk valt onder De Integratietafel Producten.

1.2.16 Nacalculatie: Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening kunnen worden gebracht tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

1.2.17 Onderhoud: Het herstel van Fouten en/of Incidenten in de Producten die ontstaan gedurende normaal gebruik van de Producten en het beschikbaar stellen van nieuwe Releases van de gelicentieerde (De Integratietafel) Producten afgeleverd aan Opdrachtgever zoals verder beschreven in desbetreffende SLA.

1.2.18 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt om en opdracht geeft tot (af)levering van Producten en/of diensten.

1.2.19 Opvolgtijd: De frequentie van meldingen aan de Opdrachtgever met het status report van de huidige situatie.

1.2.20 Prioriteitscode: Codes die worden gebruikt om de urgentie van een melding van een Fout en/of Incident vast te stellen.

1.2.21 Producten: Alle door De Integratietafel verstrekte De Integratietafel Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hosting valt onder Producten.

1.2.22 Release: Updates in de De Integratietafel Producten en bijbehorende documentatie. Doorgaans omvat dit kwalitatieve verbeteringen in de (De Integratietafel) Producten zoals herstel van Fouten.

1.2.23 Responstijd: De tijdspanne tussen de initiële aanmelding van een Incident en het moment waarop De Integratietafel in contact treedt met de Opdrachtgever of het Incident in behandeling neemt.

1.2.24 Service Level: De tijd en wijze waarop De Integratietafel ernaar streeft te reageren jegens Opdrachtgever.

1.2.25 Service Level Agreement (SLA): De bijlage van de overeenkomst waarin de Responstijden en Prioriteit Codes op Incidenten worden opgenomen. 1.2.26 Service Window: De periode waarbinnen Incidenten en/of Fouten worden verholpen dan wel regulier Systeemonderhoud wordt verricht en de Supportdesk geopend is, zoals door partijen is overeengekomen.

1.2.27 Software: Alle door De Integratietafel verstrekte programmatuur zoals schriftelijk overeengekomen. Software valt zowel onder De Integratietafel Producten als Derden Producten.

1.2.28 Support: Het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.

1.2.29 Systeem: Apparatuur en programmatuur in eigendom van dan wel gelicentieerd door Opdrachtgever, zoals aangegeven in de overeenkomst, waarop De Integratietafel Systeembeheer diensten levert. Merk, types en uitvoeringen worden vastgelegd in een systeemlijst. Bij nieuwe apparatuur en programmatuur zal per de 1e van de maand de overeenkomst aangepast worden. Deze zal met de eerst volgende maandfactuur meegezonden worden.

1.2.30 Uren op Locatie: Het leveren van Systeembeheer diensten op locatie van Opdrachtgever.

1.2.31 Werkdagen: Normale Nederlandse werkdagen maandag t/m vrijdag uitgezonderd nationale feestdagen.

1.2.49 Workaround:

1.3 Bevestiging/Aanbiedingen

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten of andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van De Integratietafel zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van De Integratietafel.

1.3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.5.

1.4 Overeenkomsten

1.4.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door De Integratietafel wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan De Integratietafel, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan De Integratietafel de inhoud van het document en deze Algemene Voorwaarden De Integratietafel.
1.4.2 De Integratietafel verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen De Integratietafel en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door De Integratietafel opgestelde overeenkomst is ontvangen door De Integratietafel en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien De Integratietafel met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt De Integratietafel zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen volledig zijn betaald.

1.4.3 Een overeenkomst tussen De Integratietafel en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) kalenderjaar. Indien deze overeenkomst niet dan wel niettijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) kalenderjaar.

1.4.4 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.4.3, vindt plaats door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden na het verlopen van de overeengekomen minimale looptijd, tenzij anders overeengekomen.

1.4.5 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.4.6 Ieder der partijen heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

1.4.7 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kunnen partijen geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.4.8 Eigendomsvoorbehoud. In het geval van levering van hardware gaat het recht van eigendom pas over op het moment van betaling door de Opdrachtgever.

1.4.9 Bij het aangaan van een leaseconstructie van door De Integratietafel geleverde hardware, blijft het volledige eigendom in handen van De Integratietafel. Het is aan de Opdrachtgever om op het moment van contract beëindiging de spullen te retourneren aan De Integratietafel. Blijft de klant hierin verzuim, is De Integratietafel aan de klant de laatst bekende nieuwwaarde in rekening te brengen ter compensatie.

1.5 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.5.1 Alle opdrachten worden door De Integratietafel uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan De Integratietafel kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.5.2 Opdrachtgever zal De Integratietafel alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.5.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van De Integratietafel staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De Integratietafel in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft De Integratietafel het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.5.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal De Integratietafel te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.5.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten, is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan De Integratietafel mede te delen.

1.6 Verplichtingen Opdrachtgever

1.6.1 Opdrachtgever is verplicht om de Producten en de omgeving (inclusief andere software en hardware) waarin de Producten opereren in goede staat te houden.

1.6.2 Opdrachtgever verleent De Integratietafel toegang tot de fysieke locaties en omgeving waar de Producten worden gebruikt. Opdrachtgever zal De Integratietafel remote access (toegang op afstand) verlenen volgens de door De Integratietafel gestelde maatstaven wanneer mogelijk. De Integratietafel zal de huisregels van Opdrachtgever, die schriftelijk aan De Integratietafel zijn bekendgemaakt, volgen inzake de toegang tot de locatie van Opdrachtgever en gebruik van remote access.

1.6.3 Ingeval De Integratietafel activiteiten verricht op locatie anders zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door De Integratietafel in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.6.4 Opdrachtgever zal een Coördinator en een vervangende Coördinator aanstellen die zullen optreden als enige contactpersonen met De Integratietafel. De namen van de Coördinators en hun contactgegevens zijn opgenomen in de overeenkomst, eventuele wijzigingen dienen aan De Integratietafel kenbaar te worden gemaakt. Het minimale en maximale aantal Coördinators dat Opdrachtgever kan aanstellen staat vermeld in de overeenkomst.

1.6.5 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Coördinators het vereiste opleidingsniveau hebben. Indien blijkt, zulks ter beoordeling van De Integratietafel, dat Coördinators niet het vereiste niveau hebben en dit resulteert in onnodige Support en/of Onderhoud is De Integratietafel gerechtigd, op basis van Nacalculatie, additionele kosten in rekening te brengen voor Support en/of Onderhoud.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 De Integratietafel en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2 De Integratietafel is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de De Integratietafel website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 De totale aansprakelijkheid van De Integratietafel zal, met inachtneming van dit artikel beperkt blijven tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan De Integratietafel op basis van de overeenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van Euro 100.000,- (éénhonderdduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2 De totale aansprakelijkheid van De Integratietafel voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.8.4 Aansprakelijkheid van De Integratietafel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.8.5 Buiten het in artikel 1.8.1 en 1.8.2 genoemde geval rust op De Integratietafel geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.6 De aansprakelijkheid van De Integratietafel ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Integratietafel, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en De Integratietafel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Integratietafel in staat is adequaat te reageren.

1.8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade De Integratietafel daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8.8 Opdrachtgever vrijwaart De Integratietafel van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door De Integratietafel is afgeleverd.

1.8.9 De Integratietafel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die De Integratietafel aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal De Integratietafel zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.10 De Integratietafel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en garantie.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen De Integratietafel en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Integratietafel.

1.9.2 Opdrachtgever geeft De Integratietafel bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:

 1. a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
 2. b) een derde partij in het geval van fusie of overname van De Integratietafel. Indien dit geschiedt, zal De Integratietafel Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van De Integratietafel liggen en bedrijfsrisico’s van De Integratietafel, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van De Integratietafel, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan De Integratietafel de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3 De Integratietafel behoudt zich het recht voor, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die De Integratietafel voor het bekend worden van de niettoerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, indien voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1 Op alle door De Integratietafel met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, die een belang van Euro 5.000 (vijfduizend) te boven gaan, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.

1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

1.12.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

 1. PRIJZEN/BETALINGEN

2.1 Prijzen en Betalingen

2.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

2.1.2 De Integratietafel zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

2.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan De Integratietafel verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan De Integratietafel verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

2.1.4 Reclames dienen binnen 3 Werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan De Integratietafel te worden gemeld. De betalingsverplichting van de betwiste factuur blijft te allen tijde bestaan.

2.1.5 De Integratietafel heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2.1.6 Indien De Integratietafel niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is De Integratietafel gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

2.1.7 De periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.1.8 In het geval dat werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever of elders dan ten kantore van De Integratietafel geschieden worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, de werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten en overige kosten verbonden aan de werkzaamheden op basis van de De Integratietafel prijslijst in rekening gebracht. De Integratietafel bepaalt de wijze van transport.

2.1.9 Bovenstaande bepalingen laten overige De Integratietafel toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

2.2 Prijswijzigingen

2.2.1 De Integratietafel heeft het recht om de prijzen zoals opgenomen in de overeenkomst jaarlijks op 1 januari aan te passen.

2.2.2 Een prijsverhoging treedt in werking op 1 januari. De Integratietafel zal de Opdrachtgever 30 dagen voor de nieuwe prijzen in werking treden op de hoogte brengen van deze verhoging.

2.2.3 Deze prijsverhoging zal op basis van het consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plaatsvinden. Hiertoe zal de tot de datum van aanpassing geldende prijs worden vermenigvuldigd met een factor. Deze wordt verkregen door het bovengenoemde prijsindexcijfer van de maand eindigend één maand voor de datum van aanpassing te delen door het prijsindexcijfer van de overeenkomstige maand van het jaar daarvoor en deze factor af te ronden naar boven op hele Euro’s.

2.3 Voorschot

2.3.1 De Integratietafel is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, is De Integratietafel gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Integratietafel uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

2.4 Betalingstermijn

2.4.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:

 1. a) Eerste termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan;
 2. b) Tweede termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient direct na aflevering te worden voldaan.

2.5 Leasevoorwaarden

2.5.1 De duur van het contract is 36 maanden. Nadien is het contract maandelijks opzegbaar, met de opzegtermijn van 1 maand na maandeinde.

2.5.2 De geleverde producten blijven altijd eigendom van De Integratietafel.

2.5.3 De Integratietafel draagt zorg voor het beschikbaar zijn van de geboden dienst of product gedurende de contractperiode.

2.5.4 Bij aantoonbaar verkeerd gebruik van het product of dienst of bij nalatigheid door de opdrachtgever, zal De Integratietafel de gemaakt kosten inclusief arbeid voor het herstel doorbelasten.

2.5.5 Eventuele aanpassingen of modificaties van de dienst tijdens de looptijd worden verrekend in de resterende looptijd van het contract.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Rechten van De Integratietafel en Opdrachtgever

3.1.1 De Integratietafel heeft het exclusieve recht de De Integratietafel Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

3.1.2 Voor elke opdracht door De Integratietafel uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product, dan wel een nog te ontwikkelen Product, blijven alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij De Integratietafel en/of zijn leverancier berusten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan De Integratietafel zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

3.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

3.1.5 Indien De Integratietafel, Opdrachtgever of derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde of gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij De Integratietafel berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij De Integratietafel of een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan De Integratietafel dan wel de derde rechthebbende.

3.1.6 De Integratietafel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot documentatie die wordt verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

3.2 Voorbehoud

3.2.1 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van De Integratietafel, terug te leveren aan De Integratietafel. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

3.3 Vrijwaring

3.3.1 De Integratietafel zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de De Integratietafel Producten inbreuk maken op een in de Europese Unie geldend auteursrecht. De Integratietafel zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

 1. a) De Integratietafel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
 2. b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan De Integratietafel overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt De Integratietafel zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het De Integratietafel Product te verwerven of het De Integratietafel Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in de Europese Unie geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van De Integratietafel de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan De Integratietafel het afgeleverde De Integratietafel Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit De Integratietafel Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het De Integratietafel Product gemaakte gebruik.

3.3.2 De Integratietafel zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:

 1. a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in de Europese Unie of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
 2. b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
 3. c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
 4. DERDEN PRODUCTEN4.1 Derden Producten

4.1.1 De Integratietafel is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. De Integratietafel is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.2 Indien De Integratietafel Derden Producten levert aan Opdrachtgever dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden De Integratietafel tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

4.1.3 De Integratietafel levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

4.1.4 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt De Integratietafel: a) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. b) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

4.1.5 Reparaties van Derden Producten:

 1. a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als voorschot voldoet.
 2. b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij De Integratietafel worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht tenzij deze vallen onder garantie van de Derde partij.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden

4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden De Integratietafel van toepassing worden verklaard, zullen op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals De Integratietafel deze heeft ontvangen.

4.2.2 De Algemene Voorwaarden De Integratietafel treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden De Integratietafel en de Algemene Voorwaarden Derden, kan De Integratietafel de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 1. LEVERING EN WERKZAAMHEDEN 5.1 Werkzaamheden

5.1.1 Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen gedurende Kantooruren en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

5.1.2 Voor elke onafgebroken periode waarin De Integratietafel voor minder dan 1 (één) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij De Integratietafel verricht, is De Integratietafel gerechtigd minimaal 1 (één) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

5.1.3 Werkzaamheden verricht buiten Kantooruren worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Kantooruren wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

5.1.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is De Integratietafel gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

5.1.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is De Integratietafel gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. De Integratietafel is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

5.1.6 De Integratietafel is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

5.2 Adviezen

5.2.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

5.2.2 De Integratietafel is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

5.2.3 De Integratietafel zal adviezen geven op basis van door De Integratietafel aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.5. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

5.3 (Leverings)termijn

5.3.1 Alle door De Integratietafel eventueel genoemde en voor De Integratietafel geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan De Integratietafel bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.3.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen De Integratietafel naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen De Integratietafel en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn. 5.3.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door De Integratietafel behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van De Integratietafel. De Integratietafel aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

5.4 Installatie en Implementatie

5.4.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal De Integratietafel de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

5.4.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels De Integratietafel opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

5.4.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

5.4.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van De Integratietafel om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

5.5 Meerwerk

5.5.1 Indien een partij een projectwijziging wenst door te voeren, dient de partij dit verzoek tot wijziging schriftelijk voor te leggen aan De Integratietafel. De Integratietafel dient hierop een formeel (schriftelijk) akkoord te geven met bijbehorende financiële en non-financiële consequenties.

5.5.2 Indien De Integratietafel van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal De Integratietafel daarvan melding maken aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

5.5.3 In tegenstelling tot hetgeen hierboven is opgenomen, wordt Opdrachtgever geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever op de hoogte was van het feit dat een projectwijziging meerwerk was en dit heeft laten plaatsvinden zonder eerst aan te geven meerwerk niet te wensen.

HOOFDSTUK 2 APPARATUUR

 1. APPARATUUR

1.1 Selectie van Apparatuur

1.1.1 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte Apparatuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Integratietafel staat er niet voor in dat de Apparatuur geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

1.1.2 De Integratietafel zal de Apparatuur, zoals door Opdrachtgever geselecteerd en opgenomen in de overeenkomst, leveren samen met alle documentatie en handleidingen.

1.1.3 Het is Opdrachtgever verboden de Apparatuur op welke wijze dan ook, zelf en/of middels derden, te wijzigen, verplaatsen, en/of aan te sluiten op andere, niet door De Integratietafel geleverde programmatuur en/of apparatuur, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van De Integratietafel te hebben ontvangen. Alle kosten van de (her)installatie en/of (her)implementatie na het eventueel wijzigen en/of verplaatsen van de Apparatuur komen voor rekening van Opdrachtgever.

1.2 Installatie en/of Implementatie van apparatuur

1.2.1 Installatie en/of implementatie van Apparatuur wordt uitsluitend door De Integratietafel verzorgd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2.2 Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door De Integratietafel gespecificeerde vereisten voor de Apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).

1.2.3 Opdrachtgever zal vóór aflevering van de Apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling, telecommunicatiefaciliteiten, elektriciteit, koeling, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van De Integratietafel opvolgen.

1.2.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

1.3 Garantie

1.3.1 De Integratietafel verkoopt uitsluitend Apparatuur van derden. De op Derden Producten gegeven garantie is in ieder geval beperkt tot de garantie zoals uiteengezet in de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. De Integratietafel functioneert als aanspreekpunt tussen Opdrachtgever en de derden leverancier in geval van problemen tijdens de garantieperiode. Na de garantieperiode, worden alle werkzaamheden door De Integratietafel op basis van Nacalculatie verricht.

 1. Onderhoud en Support op Apparatuur

2.1 Onderhoud

2.1.1 De Integratietafel biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om Onderhoud op Apparatuur af te nemen. In de overeenkomst is opgenomen of Opdrachtgever Onderhoud op Apparatuur heeft afgenomen. Indien Opdrachtgever Onderhoud op Apparatuur heeft afgenomen, zijn de volgende artikelen van toepassing.

2.1.2 Onderhoud op de Apparatuur geschiedt op basis van een periodiek voorschot en hetgeen hieronder bepaald.

2.1.3 Onderhoud omvat het naar beste vermogen binnen een redelijke termijn verhelpen van Fouten die naar behoren door Opdrachtgever bij De Integratietafel zijn gemeld. Van een Fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

2.1.4 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een Fout in de Apparatuur, De Integratietafel daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van Opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de Fout.

2.1.5 De Integratietafel behoudt zich onder meer het recht voor om zijn Onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de Apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van De Integratietafel, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van De Integratietafel met zich meebrengen.

2.1.6 De Integratietafel is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Apparatuur, dan wel de omgeving waarin voornoemde Apparatuur opereert, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook is gewijzigd.

2.1.7 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van De Integratietafel noodzakelijk is om Fouten te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van De Integratietafel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.1.8 Op verzoek van De Integratietafel zal een ter zake kundige medewerker van Opdrachtgever voor raadpleging bij Onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Opdrachtgever heeft het recht bij alle ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

2.1.9 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Apparatuur gedurende de periode dat De Integratietafel deze onder zich heeft voor de Onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de Apparatuur aan De Integratietafel voor Onderhoud aan te bieden draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in de Apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige Back-up is gemaakt.

2.1.10 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van Fouten die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de Apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van De Integratietafel op grond van de overeenkomst, en zullen op basis van Nacalculatie worden uitgevoerd.

2.1.11 In de Onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

 1. a) de vervangingskosten van onderdelen, alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van fouten die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan De Integratietafel of een door De Integratietafel aangewezen derde partij;
 2. b) modificaties aan Apparatuur; c) verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van Apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

2.1.12 Werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van de Apparatuur vallen niet onder Onderhoud maar worden uitgevoerd na overleg tussen partijen.

2.2 Support2.2.1 Support op Apparatuur omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Apparatuur en, indien nodig, het coördineren van additionele support en onderhoud met de derde leverancier op de Apparatuur. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek voorschot.

1.3.2 De Integratietafel is niet aansprakelijk voor onrechtmatige inbreuken op de beveiligingsmaatregelen of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen met behulp van Dynamic Online Back-Up.

1.3.3 De Integratietafel is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of uitvallen van het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, de volledige bezetting van inbellijnen of onvoldoende bandbreedte van een accessprovider, schade als gevolg van uitval, onbereikbaarheid, niet-(tijdig of volledig) functioneren van een internetservice- of accessprovider en/of verminking of verlies van gegevens of schade aan de Infrastructuur door opgeslagen gegevens van Eindgebruikers.

1.3.4 De Integratietafel draagt er zorg voor dat Dynamic Online Back-Up en de daarop opgeslagen gegevens zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd tegen invloeden van buitenaf en toegang door onbevoegde derden.